Video: Nasza droga do redukcji emisji dwutlenku węgla

Video: Tworzenie niskoemisyjnego świata

ArcelorMittal Europe wytycza drogę do osiągnięcia neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku

ArcelorMittal Europe wytycza drogę do osiągnięcia neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku dzięki pionierskim technologiom, które stanowią podstawę do produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

 • ArcelorMittal Europe, największy producent stali w Europie, przedstawia przełomowe technologie, dzięki którym do 2030 roku firma zamierza obniżyć emisję CO2 o 30%, a do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną,
 • ArcelorMittal Europe inwestuje w dwa sposoby osiągnięcia neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych: Smart Carbon oraz innowacyjną metodę opartą na bezpośredniej redukcji rudy żelaza, biorąc pod uwagę potrzebę podjęcia działań w celu zmniejszenia emisji CO2, zgodnie z zapisami unijnego Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego,
 • ArcelorMittal Europe wzywa do opracowania nowych ram polityki, mających na celu wsparcie branży w przejściu na neutralność emisyjną, wskazując pięć warunków rynkowych, które powinny zostać spełnione, aby europejscy producenci stali mogli konkurować na całym świecie.

Smart Carbon i DRI

W opublikowanym raporcie firma ArcelorMittal Europe ogłosiła szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób planuje uzyskać neutralność emisyjną do 2050 roku. Opiera je na pracy firmy, która wykazała, że produkcja stali może stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. W raporcie przedstawiono szczegółowe informacje na temat przełomowych działań zmierzających do ograniczenia emisji o 30% do 2030 roku i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 roku.

Firma jest pionierem w wykorzystaniu dwóch przełomowych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla sposobów produkcji stali: Smart Carbon oraz innowacyjnej metody opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza (DRI).

Smart Carbon jest neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla metodą produkcji stali, która wykorzystuje wszystkie czyste energie – węgiel w obiegu zamkniętym, czystą energię elektryczną oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). W pierwszej fazie metoda Smart Carbon będzie wykorzystywała głównie węgiel w obiegu zamkniętym.

Wdrożenie produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, za pośrednictwem metody opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza, wymaga przejścia ze stosowania głównie gazu ziemnego na wodór, jako kluczowego reduktora w produkcji żelaza. Ze względu na fakt, że wodór staje się „ekologiczny”, proces produkcji stali zbliża się do neutralności emisyjnej.

Komplementarne technologie umożliwią postęp

Wprawdzie zarówno Smart Carbon, jak i metoda oparta na bezpośredniej redukcji rudy żelaza może potencjalnie doprowadzić do neutralności emisyjnej produkcji stali do 2050 roku, istotna różnica między tymi metodami polega na tym, że dzięki Smart Carbon można to osiągnąć szybciej. Dzieje się to za sprawą wykorzystania uzupełniających technologii umożliwiających stopniowy postęp. Dzięki metodzie Smart Carbon można uzyskać nie tylko neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla stal, ale także cement oraz elementy składowe do wytwarzania materiałów węglowych pochodzących z recyklingu, które zastąpią tworzywa sztuczne na bazie polietylenu. Smart Carbon może również przyczynić się do usuwania CO2 poprzez większe użycie węgla w obiegu zamkniętym, wykorzystując zrównoważoną biomasę i odpady w połączeniu ze zwiększeniem wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Inwestując w obie metody, a także uznając potrzebę podjęcia działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, ArcelorMittal Europe może znacznie ograniczyć emisje CO2 zakresu 1* (w tym wszystkie emisje procesowe) do 2030 roku, w stosunku do poziomu bazowego z 2018 roku, jednocześnie oczekując na dostępną na dużą skalę, niedrogą energię odnawialną potrzebną do produkcji stali na bazie wodoru.

Cel ArcelorMittal Europe na 2030 rok łączy zatem technologie Smart Carbon oraz zwiększone zużycie złomu, w szczególności poprzez opracowanie nowych sposobów na zwiększenie wykorzystania trudnego do recyklingu złomu niskiej jakości w pierwotnym procesie produkcji stali.

*Cel ograniczenia emisji CO2 o 30%, który wyznaczyła sobie firma ArcelorMittal Europe, dotyczy następujących spółek: ArcelorMittal Europe – Flat Products, ArcelorMittal Europe – Long Products oraz Industeel.

Wykorzystując wszystkie trzy czyste energie

W dłuższej perspektywie obie metody mogą potencjalnie wykorzystywać wszystkie trzy czyste energie do osiągnięcia neutralności emisyjnej, a mianowicie:

 • czystą energię elektryczną (wytwarzaną z takich źródeł jak energia słoneczna czy wiatrowa)
 • węgiel w obiegu zamkniętym (wykorzystywanie takich bioodpadów jak zrównoważone pozostałości leśne i rolnicze do produkcji bioenergii)
 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (wychwytując CO2 zanim zostanie wyemitowany, transportując go i przechowując bezpiecznie pod ziemią).

Aditya Mittal, Prezydent i CFO ArcelorMittal oraz dyrektor generalny ArcelorMittal Europe komentując raport powiedział:

„Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy. Zrozumiałe jest, że obecnie wiele uwagi poświęca się pandemii koronawirusa, która wybuchła na niespotykaną dotąd skalę. Jednak zmiana klimatu pozostaje ogromnym, długoterminowym wyzwaniem, które będzie wymagało pilnej uwagi i postępów w nadchodzących dziesięcioleciach. I podobnie jak w przypadku pandemii, nie jest to coś, z czym jeden kraj czy jedna firma może sobie poradzić samodzielnie. Emisje dwutlenku węgla również nie znają granic. Potrzebny jest zatem globalny wysiłek, w którym udział wezmą wszystkie kraje i działające w nich firmy.

ArcelorMittal Europe podejmuje ogromne wysiłki, aby wypracować ścieżkę do zerowej emisji gazów cieplarnianych. Technologie, nad którymi pracujemy, mogą potencjalnie wywrzeć duży wpływ na osiągniecie tego celu. Stal powinna i może odgrywać wiodącą rolę w realizacji wizji dla Europy, która określona została w zapisach Zielonego Ładu. Nasz zespół badawczo-rozwojowy jest jednym z najlepszych w branży i chętnie rozwiązuje złożone problemy. Potrzebny jest jednak wspólny wysiłek. Wsparcie, jakiego Unia Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie mogą udzielić w zakresie odpowiednio przygotowanych regulacji umożliwiających konkurencyjną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla produkcję stali na dużą skalę, ma kluczowe znaczenie”.

Projekty pokazowe na skalę przemysłową

ArcelorMittal Europe realizuje projekty pokazowe na skalę przemysłową dla każdego etapu swojej strategii zmierzającej do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Firma buduje pokazowe fabryki na skalę przemysłową w swoich zakładach w Belgii (Carbalyst® i Torero), we Francji (3D i IGAR w Dunkierce). W Hamburgu (w Niemczech) firma znajduje się na etapie projektowania i finansowania projektu na skalę przemysłową, który ma wykorzystywać wodór zamiast naturalnych gazów w procesie redukcji rudy żelaza (DRI). Te zakłady pozwolą firmie na lepsze wykorzystanie technologii, które będą stosowane w metodzie Smart Carbon i metodzie opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza. Obecnie ArcelorMittal Europe stara się o uzyskanie finansowania na kolejnych sześć projektów.

Niektóre technologie uwzględnione w strategii ArcelorMittal Europe będą gotowe do szerokiego zastosowania do 2025 roku, wiele technologii Smart Carbon może zostać dopracowanych i częściowo wdrożonych w naszych zakładach w Europie do 2030 roku, jednak raport podkreśla potrzebę określenia odpowiednich ram polityki, które pozwolą europejskiemu przemysłowi produkcji stali przyczynić się do realizacji unijnych celów klimatycznych, szczególnie biorąc pod uwagę związane z tym koszty. Szacowane środki potrzebne ArcelorMittal Europe do pełnego wdrożenia metody Smart Carbon wynoszą 15–25 mld euro. W przypadku metody opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza kwota ta wynosi 30–40 mld euro. Potrzebne byłoby także dodatkowe 15–200 mld euro na powiązaną infrastrukturę czystej energii (więcej szczegółów w raporcie).

Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – Flat Products, podkreśla:

„Jestem dumny z pracy, która doprowadziła nas tak daleko w naszych staraniach o stworzenie pierwszego i największego w Europie producenta stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Nasz postęp nie byłby możliwy bez udziału wielu partnerów, z którymi współpracujemy przy naszych innowacyjnych projektach związanych ze Smart Carbon i metodą opartą na bezpośredniej redukcji rudy żelaza. Obecnie, poza dojściem do etapu, na którym niezbędne technologie będą mogły zostać wykorzystane komercyjnie, największą barierą, jeśli chodzi o przejście na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest brak odpowiednich warunków rynkowych. Koszty związane z realizacją produkcji stali neutralnej emisyjnie są bez wątpienia ogromne. Jednak wraz ze zmianą warunków rynkowych spowodowaną wprowadzeniem odpowiednich przepisów europejscy producenci stali będą mogli odblokować środki na rzecz ograniczenia emisji z produkcji stali na całym świecie, zapewniając jednocześnie konkurencyjność europejskiego przemysłu stalowego”.

Wymagane średnioterminowe warunki rynkowe

Niezbędne średnioterminowe warunki rynkowe obejmują:

 1. Stworzenie środowiska, w którym stal neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla jest bardziej konkurencyjna niż stal, która nie jest neutralna emisyjnie.
 2. Uczciwe otoczenie konkurencyjne, które uwzględnia globalny charakter rynku stali, odnosi się do dynamiki produkcji krajowej oraz importu i eksportu stali, a także bierze pod uwagę rozróżnienie między pierwotnymi i wtórnymi źródłami produkcji stali.
 3. Dostęp do zrównoważonego finansowania umożliwiającego wprowadzanie innowacji i prowadzenie długoterminowych inwestycji.
 4. Dostęp do dużych ilości, przystępnej cenowo czystej energii: skala potrzeb energetycznych przemysłu stalowego wymaga skoordynowanych działań międzysektorowych i rządowych w celu opracowania niezbędnej infrastruktury czystej energii.
 5. Instrumenty publiczne wspomagające przyspieszenie wdrożenia innowacyjnych technologii umożliwiających przejście na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Opłata wyrównawcza od emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej

Raport potwierdza również stanowisko firmy stwierdzające, że w Unii Europejskiej należy wprowadzić opłatę wyrównawczą od emisji dwutlenku węgla. Zagwarantuje to, że stal produkowana w UE i importowana od naszych konkurentów obciążona będzie takim samym kosztem emisji dwutlenku węgla, tworząc w ten sposób uczciwy rynek, a przede wszystkim zachęcając do inwestycji w produkcję stali niskoemisyjnej.

Firma ArcelorMittal Europe ogłosiła swój cel ograniczenia emisji CO2 o 30% do 2030 roku w grudniu 2019, a plan, aby stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku – w czerwcu 2019.

Grupa ArcelorMittal opublikuje swój cel redukcji CO2 na 2030 rok jeszcze w tym roku.

*ArcelorMittal Europe 30% CO2 reduction target includes: ArcelorMittal Europe – Flat Products, ArcelorMittal Europe – Long Products, and Industeel

Tekst: ArcelorMittal
Raport: ArcelorMittal
Zdjęcia i video: ArcelorMittal