Rozwiązania według

Właściwości

ArcelorMittal oferuje pełen zakres stali o wysokiej wytrzymałości i lepszych właściwościach spawalności.

  • W naszej ofercie znajdują się blachy ciężkie i produkty długie Histar®, które wykazują bardzo dobre możliwości spawania, w szczególności dotyczące:
    - Stali walcowanej termomechanicznie od S355M / ML do S460M / ML
    - Znormalizowanej lub normalizowanej stali walcowanej od S355N / NL do S460N / NL

(Powyższe dane są zgodne z normą EN 10025 dotyczącą stali konstrukcyjnych.)

  • Stal odporna na warunki atmosferyczne firmy ArcelorMittal, Indaten®, ma doskonałą spawalność we wszystkich typowych procesach spawalniczych ze względu na niską zawartość węgla i drobnoziarnistą strukturę.
  • Stal o bardzo wysokiej wytrzymałości, taka jak Amstrong® i Amstrong® Ultra, oferuje również dobrą spawalność przy granicy plastyczności do 960 MPa i nadaje się do produkcji maszyn mechanicznych.
  • Spawanie ciężkich konstrukcji, takich jak belki Jumbo, wymaga szczególnej uwagi. Z tego powodu centrum serwisowania firmy ArcelorMittal, C3P, oferuje dla naszych partnerów, producentów stali i generalnych wykonawców pełny zakres obróbki i wykańczania elementów mając na ceu poprawę parametrów technicznych. Zakres usług to cięcie na zimno, wiercenie, wybijanie, gięcie, cięcie tlenowo acetylenowe, cięcie płomieniem i automatyczne cięcie plazmowe. Ponadto proponujemy dodatkowe usługi, takie jak przygotowanie spoin dla dużych profili o wyjątkowych tolerancjach na cięcie i wysokiej jakości wykonania.

Spawalność

Spawanie części metalowych jest procesem łączenia, mającym na celu zapewnienie metalicznej ciągłości w całym złączu. Tę ciągłość uzyskuje się przez ogrzewanie w celu wytworzenia miejscowego topienia (w procesie spawania) lub dyfuzji. W większości procesów ciepło jest stosowane bezpośrednio np. za pomocą łuku elektrycznego, płomienia lub wiązki laserowej, lub jest wynikiem np. tarcia lub oporu elektrycznego (ogrzewanie Joule'a).

Oprócz ciepła, proces łączenia może obejmować wprowadzenie metalu wypełniającego, zastosowanie ciśnienia i / lub zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gazem atmosferycznym. Jakość spoiny powiązana jest z jej właściwościami, a zatem odnosi się do wielkości i ilości niedoskonałości takich jak pory, podcięcia i pęknięcia znalezione w spoinie. Jakość ustala się za pomocą odpowiednich technik testowania, które mogą być niszczące (np. testy zginania lub przekrojowe) lub nieniszczące (np. badania ultradźwiękowe lub radiografia). Z drugiej strony jakość odnosi się też do właściwości mechanicznych i fizycznych spoiny. Przykładami są wytrzymałość na rozciąganie, ciągliwość i udarność.

Spawalność lub zdolność stali do spawania z innym materiałem poprzez zastosowanie ciepła jest pojęciem bardzo względnym. Zgrzewalność operacyjna określa przydatność łączonego materiału za pomocą określonego procesu spawania, a zatem jest nieco bardziej zależna od postępu technologicznego w tych procesach i w narzędziach. To, co można nazwać zgrzewalnością regulacyjną, obejmuje kryteria określone w specyfikacjach, normach i ogólnych kodeksach postępowania, i jako takie- łączy je. Te różne czynniki spawalności mają zasadniczy wpływ na ekonomikę spawania.

Jedną z właściwości, która jest często stosowana jako wskaźnik spawalności, jest hartowność stali. Łączy skład chemiczny i szybkość chłodzenia podczas spawania z mikrostrukturą, a w konsekwencji łączy elementy.

Postępujące udoskonalenia w zakresie technik spawania stali umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości połączeń o wysokiej wydajności. Znaczący postęp osiągnięto dzięki zastosowaniu wysoce zlokalizowanych źródeł energii, takich jak lasery, spawanie hybrydowe laser-MAG lub spawanie łukiem zimnym (CMT) ze znacznie węższymi strefami wpływu ciepła (HAZ). Jest to szczególnie ważne dla zachowania właściwości nowoczesnych i wyrafinowanych wyrobów stalowych.

Szczególną uwagę zwraca się na strefę wpływu ciepła (HAZ) ze względu na obecność odrębnych produktów przemiany o różnej twardości i kruchości. W przypadku HAZ ocena jest za pomocą równoważnika chemicznego węgla (Ceq), który ma na celu umożliwienie połączenia efektu utwardzania różnych pierwiastków stopowych w jedną wartość, umożliwiając w ten sposób porównanie różnych stali.

Przy ocenie spawalności należy wziąć pod uwagę zastosowanie powłoki metalicznej i / lub organicznej. Parametry spawania muszą być dostosowane przy zmianie z blachy niepowleczonej na produkt powlekany tak, aby zachować spawalność operacyjną i / lub metalurgiczną.

W przypadku produkcji wyrobów budowlanych najczęstsze procesy spawalnicze to:

  • Spawanie punktowe oporowe - do stosowania ze stalami powlekanymi metalicznie, np. małe spawane rury
  • Metody spawania łukiem (plazmowym, TIG, MAG) - MAG jest zalecane, gdy jest to możliwe, gdyż jest to najbardziej produktywne spawanie. Proces spawania łukowego jest zwykle używany do wytwarzania konstrukcji stalowych.